+48 506 016 130
biuro@centrum-wesela.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RESTAURACJĘ KRYSZTAŁOWA

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Iwonę Margula oraz Arkadiusza Margula działających jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą „CENTRUM” Iwona Margula, Arkadiusz Margula z siedzibą w Ińsku (73-140) przy ul. Orzechowej 1, którzy pełnią w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „ADMINISTRATOR”). Administrator przetwarza Państwa dane zgodnie z wymogami unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”). Poniższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie wymagają podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

CELE, ZAKRES I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH: Administrator przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej go z Państwem lub Państwa pracodawcą/mocodawcą („Kontrahent”), świadczenia na rzecz Państwa lub Kontrahenta usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia takich usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku gdy są/mają Państwo być stroną umowy zawartej z Administratorem lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy działają Państwo reprezentując Kontrahenta).

Dodatkowo Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej oraz na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (newsletter, wizerunek).

Administrator może przetwarzać Państwa dane z uwagi na cele związane z prawnie uzasadnionymi interesami innymi niż wykonywanie umowy i świadczenie usług zgodnie z informacją powyżej, tj.: a) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie restauracji Kryształowa, b) w celach marketingu własnych produktów i usług, c) w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez Administratora oraz postępowań przed organami władzy publicznej.

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej zawarcia, poprawnego wykonania, a także świadczenia dla Państwa określonych usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez Administratora jest wymogiem ustawowym.

Administrator przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów. Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę lub uniemożliwić zawarcie umowy z Administratorem/świadczenie na Państwa rzecz usług przez Administratora.

Udzielona zgoda może być przez Państwa w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia. Zgoda powinna zostać każdorazowo udzielona na odrębnym formularzu.

W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych osobowych, tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy numer telefonu i innych danych wyłącznie niezbędnych do wykonania umowy, jest Kontrahent, osoba rezerwująca dla Państwa noclegi lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).

PROCESY PRZEKAZYWANIA DANYCH POZA EOG LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej Administratora z Państwem lub Kontrahentem/świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/ zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie udzielona zgoda, dane przetwarzane będą dopóki zgoda nie zostanie cofnięta bądź gdy uzasadniony interes Administratora nie będzie już wymagał ich przetwarzania.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH: W toku normalnego prowadzenia działalności Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców, gdy jest to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje w szczególności: 1. partnerów i dostawców Administratora (dostawców usług kurierskich, pocztowych, księgowych, prawnych, teleinformatycznych), 2. kontrahentów Administratora, którym Państwa dane mogą zostać przekazane na potrzeby realizacji zawartych umów, w celach identyfikacyjnych i kontaktowych, 3. organy władzy publicznej.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich: 1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne, 2. Prawo dostępu do swoich danych, rozumiane jako prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii, 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO, 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Administratorowi.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Administratora naruszają prawo.

W razie gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@centrum-wesela.pl lub listownie na adres restauracji Kryształowa.